Hiển Tổ húy Hy (唏)

Thân sinh

Thông tin

?
21/3/1945
Hiển Tổ húy Hy (唏)
(772+3,1212)
 • Hiển
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • huý
 • Hy
 • thuỵ
 • (Đinh
 • Dậu
 • niên)
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bống
 • xứ
 • .
 • Ât
 • Dậu
 • niên
 • Tam
 • ngoạt
 • thập
 • nhị
 • nhất
 • nhật
 • tạ
 • thế
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • huý
 • Lan
 • (Canh
 • niên)
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Giáp
 • niên
 • thập
 • nhị
 • ngoạt
 • tứ
 • nhật

Huynh đệ