Tằng Tổ húy Lý (李)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Lý (李)
(4061,2722)
 • Tằng
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • hương
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • phủ
 • huý
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • nhụ
 • nhân
 • .

Huynh đệ