Hiển Tổ húy Bổn (畚)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Bổn (畚)
(2870,3311)
Thiện
 • Hiển
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • mạnh
 • công
 • huý
 • Bổn
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • trương
 • chính
 • thất
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân